Naslovna

USTROJ
Općine Bilje

Općina Bilje je jedinica lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije. Općina se sastoji od izvršnog tijela kojeg čine Načelnik Općine Bilje i Zamjenici načelnika Općine Bilje, predstavničkog tijela kojeg čini Općinsko vijeće Općine Bilje, te operativnog tijela koje obavlja poslove javne službe, a čini ga Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje.

Željko Cickaj

Načelnik Općine Bilje

Sample Headline

Zamjenik načelnika

Erik Munk

Zamjenik načelnika iz redova Mađarske nacionalne manjine

Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća :      
SREĆKO TATAREVIĆ (lista grupa građana)       

Prvi  dopredsjednik                       
BRANIMIR BALAŽIĆ (lista HDZ)    

Drugi dopredsjednik            
ZDENKO JUMIĆ(lista grupa građana) 

Vjećnici

DAVOR BAGARIĆ (lista HDZ) 
ČABO CICKAI (lista grupa građana) 
MATIJA BALOG, mag. oec. (lista HNS)  
IVAN PLAŠČAK (lista grupa građana) 
VIKTORIA KELEMEN (lista grupa građana) 
ATILA KIŠ (lista grupa građana) 
FRANO KOPIĆ, (lista grupa građana) 
SAMIRA HRANIĆ (lista HDZ) 
KREŠIMIR PAUKOVIĆ (lista SDP) 
SABOLĆ PETER (lista grupa građana) 
doc. dr. sc. KREŠIMIR ŠOLIĆ, dipl. ing. el. (lista HNS) 
MIA TKALČEVIĆ RAZER (lista grupa građana)

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

TEL. +385 31 751 410

Damir Buček

Komunalni redar

Dubravka Jovanović

Pročelnik

Marica Tadić

Upravni referent